Vi hjälper dig
att bygga
på säker mark

Geotekniska undersökningar
Kontakta oss

Vi hjälper dig
att bygga
på säker mark

Geotekniska undersökningar
Kontakta oss

Geotekniker med lång erfarenhet

Vi ser till att ditt bygge står på stabil mark! Sitowise har hög kompetens inom geoteknik och allt som rör jord, berg och grundvatten. Våra geotekniska experter och geologer bidrar till att lokalisera korrekta och tekniskt säkra lösningar för byggande i och under marken

Genom att utföra systematiska undersökningar, riskutvärderingar och andra analyser levererar vi lösningar för grundläggning och undermarksbyggande.

Är ditt företag i behov av våra tjänster inom geoteknik? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi snarast med offertförslag eller mer information.

Vi hjälper ditt bygge till ett lyckat resultat

Genom att samla in geotekniska underlag ger vi ditt byggprojekt möjligheten att bli lyckat såväl tekniskt som lönsamhetsmässigt. En precis beskrivning av geotekniska förhållanden hjälper konstruktören att bedöma vilken grundläggningsmetod som är lämplig inför projekteringen. Risken för omprojektering eller produktionsavbrott under byggnationen minskar dessutom. Vi är delaktiga i alla skeden i processen, från de första undersökningarna och utredningarna till stöd och rådgivning under själva bygget. 

Våra erfarna geotekniker har lång erfarenhet av undersökningar i samband med många olika typer av byggen och konstruktioner. Vi har hanterat undersökningar i en rad olika miljöer, från orörd mark till stadsmiljöer och vatten.

Ett nätverk av kompetenta aktörer

I samband med geoteknisk undersökning utför vi även miljöprovtagning för att analysera exempelvis förorenade massor. Vi samarbetar med många olika kompetenta aktörer och kan därför arbeta snabb och effektivt utan att någonsin kompromissa med kvaliteten.

Vi upprättar även riskanalyser som underlättar kommunikationen med beställaren. En riskanalys fungerar också som underlag för egen och andras projektering. För att vi ska kunna utföra geotekniska undersökningar på ett korrekt sätt och skapa ett ordentligt  underlag för grundläggning rekommenderar vi att en riskanalys utförs. Här fokuserar vi på flera olika geotekniska risker, bland annat grundvattennivåer, jordrörelser, omgivningspåverkan och mycker mer.

Vi levererar alltid en hållbar produkt

Våra geotekniker baserar arbete och ritningar på tidigare erfarenheter och beräkningar för att leverera en hållbar produkt under säkra produktionsförhållanden. Beräkningar utförs alltid med mjukvara, såväl egenutvecklad som inköpt. Målet är att använda jorden som en del i den bärande konstruktionen i så hög utsträckning som möjligt. På det viset kan vi minska kostnaderna för traditionella byggnadsmaterial som stål och betong.

När vi levererar resultat från geotekniska undersökningar och geokonstruktioner utgör ritningar en del av helheten. Vi redovisar enligt svensk praxis med mjukvaran GeoSuite i AutoCAD. När vi utför geokonstruktioner arbetar vi helst med projektering i 3D, något som är överskådligt och därför förenklar och förbättrar förståelsen för geotekniska förhållanden. Det blir även lättare att analysera schakter, gränssnitt mot omgivning och närliggande befintliga byggnader på det sättet.

Vi är delaktiga i hela projektet

Vårt geotekniska team arbetar i nära samarbete med samhällsplanerare, miljöutredare och konstruktörer. Vi verkar i alla skeden av ett projekt, från planeringsstudier till själva byggfasen och även drift och underhåll av befintliga anläggningar. Genom att arbeta på det sättet bidrar vi till kontinuitet och sektorsövergripande samarbeten, något som är avgörande för att stora och komplexa byggprojekt ska bli lyckade. 

Frågeställningar inom geoteknik spelar en avgörande roll i ett flertal olika bygg- och infrastrukturprojekt. Tunnlar, bergrum, vägar och broar, byggnader – vår kunskap om geoteknik kan komma till nytta i ett flertal sammanhang. Vår kompetens inom det geotekniska området är både bred och djup!

Geoteknisk undersökning – information

Syftet med en geoteknisk undersökning är att fastställa jord-, berg och grundvattenförhållanden. Informationen som tas fram kommer att påverka husbygget. Exempelvis kan man få reda på vilken typ av husgrund som är mest lämplig för en specifik plats samt vilka åtgärder som måste vidtas för att marken ska stabiliseras. Den geotekniska undersökningen kan även ge information om grundvattnet, något som är viktigt om man planerar att anlägga en brunn. 

Att hoppa över den geotekniska undersökningen kan vara riskabelt, särskilt om den aktuella platsen inte varit bebyggd sedan tidigare. Beroende på vilken jordtyp det handlar om kan det uppstå förskjutningar och ras i marken – något som kan leda till förödande konsekvenser. Låt våra geotekniker undersöka marken så kommer din byggnad att stå på fast mark!

Geoteknik – detta undersöks

Det finns ett flertal olika undersökningsmetoder inom geoteknik, och i många fall görs fler än en undersökning. Vissa undersökningar sker ute på fältet, andra hemma i labbet. Här är några av de undersökningar som kan ingå i en geoteknisk undersökning:

  • Geofysiska undersökningar. Här kontrolleras jordens struktur, egenskaper och processer. 
  • Jordlagerföljd, jordart och bergnivå. Med hjälp av olika sorters sonderingar får vi fram information om dessa viktiga aspekter för bland annat hållfasthet.
  • Grundvattenförhållanden. För att ta reda på hur det ligger till med grundvattnet testar vi med två olika metoder: provtryckmätare och öppna grundvattenrör.

En geoteknisk undersökning visar bland annat den så kallade portrycksfördelningen, det vill säga hur stor risken för sättningar är. Detta påverkas av flera olika faktorer, bland annat topografin (terrängens fysiska form) och markens egenskaper. Med hjälp av en undersökning av portrycksfördelningen vet man också mer om grundvattennivån eftersom den påverkas mycket av just portrycksfördelningen. På det sättet lär man sig alltså mer om grundvattnets nivå, hur benäget det är att vandra med mera. 

Välkommen att kontakta oss på Sitowise – vi hjälper dig med geoteknisk undersökning i hela Sverige.

Är ditt företag i behov av våra tjänster inom geoteknik?
Kontakta oss